Home
Call for Paper
Evaluation
Important Dates
Organizing Committee
Online Paper Submission
Registration (Transfer)
Conference Venue
Travel Information
Sponsors
Contact Us
 

 

 

 

 

www.mut.ac.th 
        งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2010 จัดโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความที่ได้รับคัดเลือก จะถูกตีพิมพ์ใน Proceeding of ECTI-CARD 2010 การคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณภาพความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริงของงานที่นำเสนอ
 
ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ ECTI-2010
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี

 


กำหนดการงานประชุม ECTI - CARD 2010
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
เวลา
กำหนดการ
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-09.20
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD2010
โดย ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ นายกสมาคม ECTI ณ ห้องประชุม Marine
09.20-10.20
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร"
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ณ ห้องประชุม Marine
[ ประวัติผู้บรรยาย ]
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (1)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
10.40-11.00 An Application of Indoor Location Tracking in Museum using IEEE802.11 โปรแกรมบริหารระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม - DCMS
11.00-11.20 Multiple Cell Wireless LAN Load Monitoring and Recommendation System Command System Design of Speaker Dependent Isolated Word Recognition for Stroke Patients
11.20-11.40 การพิจารณาข้อมูลข้ามเลเยอร์สื่อสารเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนในเครือข่ายแลนไร้สาย A Design and implementation of bioimpedance measurement for evaluating biological tissue properties
11.40-12.00 ต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการลาดตระเวนทางทหาร การใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อควบคุมรีโมทหลายหน้าที่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (2)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
13.00-13.20 การออกแบบและสร้างระบบสื่อสารสำหรับตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลความแก่ของทุเรียนในสวน การพัฒนากระบวนการแม็ชชิงเพิชยูทด้วย FPGA สำหรับแยกสัญญาณเสียงหัวใจ
13.20-13.40 การสร้างฮาร์ดแวร์เอฟพีจีเอซึ่งใช้พื้นที่น้อยเพื่อสร้างสัญญาณไซน์และโคไซน์ ด้วยการประยุกต์ใช้พิคโคเบลศ ระบบวิเคราะห์ประเภทผิวหน้า
13.40-14.00 Social Network Community: Change Garbages into Treasures Development of an Electronic Stethoscope Prototype
การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
14.00-14.20 การแจ้งเตือนปัญหาในระบบเครือข่ายแบบบูรณาการ ตู้ปลาอัจฉริยะ Intelligent Multi Function Aquarium
14.20-14.40 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคาร ในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของกำลังส่ง มูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยวิธีการแบบถดถอยหลายตัวแปร
14.40-15.00 ระบบระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนผู้ป่วยนอกระหว่างรอพบแพทย์ด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบควบคุมอัตโนมัติ
พักรับประทานอาหารว่าง
15.20-18.20 การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (3) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และการพยากรณ์
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
15.20-15.40 การประยุกต์ใช้ Dreambox เพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Adaptive Auditory Warning System
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
15.40-16.00 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการผู้พิการ ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและการต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในสวนยางพารา
16.00-16.20 การจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับชดเชย สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่บนช่องสัญญาณที่มีการจางหายเรย์ลีแบบเลือกความถี่ ระบบวิเคราะห์และคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
16.20-16.40 ระบบการทำมัลติคาสต์แบบทรานสแพเรนท์บนเครือข่ายไร้สาย Mobile MPLS : Performance and Analysis for a Low Lose Mobile MPLS
16.40-17.00 ไวร์เลสแอกเซสพอยต์ที่รองรับการควบคุมการเข้าใช้งานและการประกันคุณภาพการส่งข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพการเจาะรหัสลับร่วมของการรักษาความมั่นคงด้วย WEP
17.00-17.20 ระบบบริการให้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านweb-service composition XBee Wireless Sensor Networks for Temperature Monitoring
17.20-17.40 Wireless LAN Management Systems Wireless Mesh Networking with Xbee
17.40-18.00 Performance analysis of IEEE 802.11 MAC การพัฒนาเครื่องวัดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย
18.00-18.20 การตรวจจับลูกระนาดบนถนนโดยใช้ข้อมูลความเร็วของรถยนต์

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553
เวลา
กำหนดการ
07.30-08.00
ลงทะเบียน
0800-10.20 การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (1)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (1)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
08.00-08.20 ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โปรโตคอลชำระค่าบริการระหว่างโดเมนผ่านตัวแทน (Agent-Based Inter-Domain Bill Payment Protocol)
08.20-08.40 ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์ Secured Online Backup using Message Digesting
08.40-09.00 AI by Minimax algorithm for Scrabble game เครื่องมือสร้างและจัดการสัญญามัลติมีเดียแบบปลอดภัย:Secured Multimedia Contract Tools
09.00-09.20 สภาวะแวดล้อมการฝึกแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการเขียนโปรแกรมขั้นแนะนำ อุปกรณ์ Token USB Security ประยุกต์จาก Open Source Hardware: Arduino
09.20-09.40 "ระบบเช็คชื่อและรายงานผลแบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายไร้สาย ระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนจากภาพวิดีทัศน์ในโหมดถ่ายภาพในที่มืด
09.40-10.00 ระบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านระบบ 4 มิติแบบออนไลน์: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมปราสาทพิมาย ระบบประตูเฝ้าระวังอัจฉริยะ Smart Gate
10.00-10.20 Applying Information Technology to Achievement Evaluation via Web-Based instruction under Multicultural Society HCU Computer Laboratory Management System (HCU-CLMS)
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (2)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (2)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
10.40-11.00 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยต้นทุนต่ำ ระบบสมองกลฝังตัวแบบประหยัดสำหรับพาร์ทิเคิลฟิลเตอร์เพื่อประมาณทิศทางอย่างต่อเนื่องด้วยเข็มทิศดิจิตอล
11.00-11.20 การพัฒนาวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระบบดูแลเด็กเล็กออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
11.20-11.40 Development of Thai–3D Thai Sign Language Machine Translation System A VOIP anti-Spam System based on Audio Turing Test Server
11.40-12.00 ระบบจดจำตัวอักษรสำหรับสำหรับการแปลตัวสะกดภาษามือไทย พัฒนาระบบฐานข้อมูลในโปรแกรมการจัดตารางสอบโครงงานวิศวกรรม Online Schedule Management Data Base System
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (1)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (3)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
13.00-13.20 เครื่องตรวจสอบความขาวของเม็ดพลาสติกในงานอุตสาหกรรม J-ARP: Light-weight ARP Spoof Protection Software
13.20-13.40 The development of decision support system for oil transportation Server Help Checking and Recovery System (SHCRS)
13.40-14.00 Vehicular Warning System using IEEE802.11 Real Time Hand Marker Tracking as a User Input Device
การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (4)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
14.00-14.20 การศึกษาการพัฒนา Wireless Router ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ VoIP Stage Lighting Control Program using DMX-512 Communication
14.20-14.40 ชุดสาธิตการดักจับสัญญาณเชิงแสงจากเส้นใยนำแสงผ่านอีเทอร์เนต Accessible Phone and Emergency-Call System for Person with Disabilities (PWDs)
14.40-15.00 Development of A Practical Server Resource Monitoring System การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง
พักรับประทานอาหารว่าง
15.20-18.20 การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (2)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (4)
[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
15.20-15.40 การประยุกต์ใช้แผนที่ออนไลน์ในการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ: กรณีศึกษารถให้บริการรับ-ส่งพนักงาน Single Point Two-Factor Authentication on Web Applications by Web Service and J2ME
15.40-16.00 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดลำดับการเดินทางสำหรับรถขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณอย่างง่าย ระบบป้องกันการปลอมแปลงโพรโทคอลเออาร์พีแบบพลวัตในเครือข่ายเอสเอ็มอีจริง
16.00-16.20 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vericut ในการจำลองการทำงานของเครื่องกัดCNCห้าแกน ระบบเน็ตเวิร์คป้องกันตนเอง
16.20-16.40 Laboratory Management System. การรักษาความปลอดภัยของการชำระเงินในปริมาณสูงภายใต้สภาพแวดล้อมกลาง (Securing Bulk Payment Transactions in Centralized Environment)
16.40-17.00 Knowledge Center” – Knowledge management website An Efficient K-means Clustering Method and its Application on Size
17.00-17.20 ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco Study of Experiment Result of Scattering Light to Compare with BRDF Model on Surface of Hard Disk Drive Component
17.20-17.40 ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine (Organizational Project Management System using Open Source Software : Redmine) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การประมวลผลข้อมูล
17.40-18.00 General Word Segmentation for Lao Language using Conditional Random Field (CRF) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม
18.00-18.20 Design and Development of An Event Log Server for Microsoft Windows การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การบัญชีชั้นสูง 1

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
เวลา
กำหนดการ
08.30-09.00
ลงทะเบียน
08.00-10.20 ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม (1)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1)

[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
08.00-08.20 การใช้ RFID สำหรับช่วยบริหารงานในองค์กร การประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี่
08.20-08.40 Revenue Taxpayer Auditing Support System วงจรขับมอเตอร์อัจฉริยะสำหรับการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ Intelligent Motor Drive for Industrial & Robotic Applications
08.40-09.00 ระบบประมวลผลภาพแบบ ภ.ง.ด.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบวิเคราะห์โรคข้าวด้วยการประมวลผลภาพ
09.00-09.20 RFID สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย บริการเสริม Joomla! CMS เพื่องานส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์
09.20-09.40 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเลือกช่วงเวลาโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ ระบบการกระจายภาพหน้าจอบนเครือข่ายท้องถิ่น
09.40-10.00 การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเเสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อมัลติมีเดียบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบการแนะนำภายใน osCommerce
10.00-10.20 Queue Alert and Management System การสร้างภาพทางการแพทย์ 3 มิติ ด้วย VTK และ Visual C++ 2008
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40-11.20 ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม (2)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1]
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2)

[ห้องประชุม Oriental Palm 2]
10.40-11.00 เว็บไซต์หางานด้านไอทีด้วยภาษากรูวี่บนเกรลส์เฟรมเวิร์ค Information Technology Jobs Matching By Groovy on Grails ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กูเกิ้ลแมพ / Web-based Real Estate Business using Google Maps
11.00-11.20 ระบบสกัดความรู้แบบอัตโนมัติจากคำวิจารณ์ของนักท่องเที่ยว Service and Complaint Management Center

 

 

Contact address : woraphon@mut.ac.th, http://www.ecticard2010.org
For general inquiry, please contact General Co-chair,...
For program inquiry, please contact Technical Program chair,...